Mijn Keurmerk

Nieuwsflits 4 B35 tot en met B40

14 juni 2019 - Nieuws

Beste Deelnemer,

Mijn Keurmerk is aangepast op basis van de wet- en regelgeving omtrent de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen zorg. Hierdoor zijn er 6 nieuwe bewijsstukken bijgekomen waar wij op toetsen. Doordat we Mijn Keurmerk hebben aangepast hebben CZ en VGZ het Kiwa Mijn Keurmerk opgenomen in het inkoopkader 2020 voor gecontracteerde zorg voor ZZP'ers. Tevens zijn er ook steeds meer Gemeentes en andere bedrijven die Mijn Keurmerk eisen of een samenwerking met ons aangaan om hun ZZP’ers te laten toetsen door Mijn Keurmerk. Wij toetsen jaarlijks de dossier om de kwaliteit van de ZZP’er te blijven waarborgen.

 

Op 1 december 2019 moeten alle dossier voldoen aan de nieuwe eisen van Mijn Keurmerk. Voldoet uw dossier niet op 1 december 2019 zal u dossier worden uitgeschreven. Houdt er dus rekening mee dat u optijd zorgt dat alle documenten er in zitten en worden nagekeken. Hieronder zullen wij wat meer uitleg geven over de nieuwe documenten.

 

B35 Overeenkomst ZZP'er - Cliënt / Opdrachtgever:

Als ZZP’er bent u verplicht om voor elke opdracht die u krijgt een schriftelijke overeenkomst af te sluiten. Hierin moet u een aantal verplichte dingen opnemen zoals bijvoorbeeld wat voor soort werkzaamheden u gaat doen. De volledige eisenlijst van de overeenkomst vindt u op bladzijde 24 in het certificatieschema Mijn Keurmerk. U dient per jaar geanonimiseerd een aantal overeenkomsten toe te voegen. Hiervoor is de volgende staffel opgenomen; deze staffel vind u in het certificatieschema op bladzijde 24. Voor de ZZP’ers die het lastig vinden zelf een overeenkomst te maken of die geen overeenkomst hebben met een organisatie, hebben wij een voorbeeld overeenkomst gemaakt met de eisen van de wet er in verwerkt. Deze kunt u downloaden in uw dossier, onder het tabblad bewijsstukken en vervolgens onderaan bij de Templates bij de regel; B35 Overeenkomst ZZP'er - Cliënt / Opdrachtgever  B35 Overeenkomst ZZP'er - Cliënt / Opdrachtgever.

 

B36 Meldingsplicht incidenten Cliënten registratie:

U bent verplicht om een registratie bij te houden van (bijna) incidenten die gebeuren tijdens uw werkzaamheden en deze incidenten te melden op juiste plekken. Hiervoor moet u dus een MIC registratie bijhouden. Wanneer u zelf nog geen registratieformulieren heeft hebben wij ook hiervoor een template gemaakt. Deze kunt u ook vinden onder de Templates bij bewijsstukken op de volgende regel: B36 Meldingsplicht Incidenten Cliënten registratie (MIC) Template Melding Incidenten Cliënten.

Wanneer er geen incidenten zijn kunt u de volgende zin invullen:
Naam Zorgverlener: Jannie Zorgdrager. Ik verklaar dat er van 01-05-2018 tot 01-05-2019 geen incidenten zijn geweest.
U dient dit document jaarlijks in te leveren. Op bladzijde 25 van het certificatieschema kunt u hier meer informatie over vinden.

 

B37 Zelfverklaring Professioneel werken:
Dit is een zelfverklaring die u moet invullen en ondertekenen en vervolgens moet toevoegen aan uw dossier. Deze kunt u downloaden in uw dossier, onder het tabblad bewijsstukken en vervolgens onderaan bij de Templates bij de regel; B37 Zelfverklaring Professioneel werken Zelfverklaring professioneel werken. Let op!: het is belangrijk dat u de kolom Bekwaam invult met ja of nee. (overal nee is ook goed) en dat u de gegevens onderaan invult en vergeet ook uw handtekening niet!

 

B38 Periodiek Reflecteren – Intervisie:
U bent volgens de wet- en regelgeving verplicht om minimaal 1 keer per jaar een intervisie en reflectie overleg te hebben met mensen die dezelfde werkzaamheden als u doen. U bespreekt in dit overleg knelpunten, leerpunten, incidenten en belangrijke informatie omtrent uw vakgebied. Hiervoor dient u een gespreksverslag of notulen toe te voegen als bewijslast. Wij hebben ook hier weer een voorbeeld template van toegevoegd bij de templates onder de regel; B38 Periodiek Reflecteren Format Intervisie Registratie Formulier. Uiteraard zijn eigen formulieren en notulen die u zelf heeft ontwikkelt ook goed. Op bladzijde 30 en 31 in het certificatieschema kunt u verder informatie hier over vinden.

 

B39 Vervangingsovereenkomst:
Eén van de eisen uit de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) is de zogenaamde Vergewisplicht (hiervoor doet u onderzoek naar het arbeidsverleden van de waarnemer) en de daaruit voortkomende schriftelijke overeenkomst wanneer u een waarnemer/zorgverlener inhuurt. U bent verplicht u te houden aan de vergewisplicht en een schriftelijke overeenkomst af te sluiten met de waarnemer. In deze overeenkomst dient u te hebben vastgesteld of de waarnemer de juiste opleiding, scholing, kwalificatie, bevoegd- en bekwaamheden heeft om uw werkzaamheden uit te voeren. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen wij in het bezit komen van de overeenkomst(en) met de vervanger. Wij verzoeken u het voor u van toepassing zijnde aantal schriftelijke overeenkomsten in Mijn Keurmerk te uploaden.
Voor de ZZP’ers die zelf geen overeenkomst hebben ontwikkeld hebben wij een voorbeeld overeenkomst ontwikkeld maar deze mag ook aangepast worden naar eigen inzien. Als er maar schriftelijk wordt vastgelegd wat de afspraken zijn omtrent vervanging. Deze kunt u downloaden in uw dossier, onder het tabblad bewijsstukken en vervolgens onderaan bij de Templates bij de regel; B39 Vervangingsovereenkomst Template Vervangingsovereenkomst. 

Wanneer uw cliënt geen andere vervanging wil en het mogelijk is op een ander tijdstip de werkzaamheden uit te voeren dan moet u dit in een schriftelijke overeenkomst met de cliënt vastleggen en dient de cliënt hier ook voor te tekenen.

 

B40 Cliëntdossier:
Eén van de nieuwe eisen van Mijn Keurmerk is dat u als zzp’er een cliëntdossier gebruikt dat voldoet aan de WKKGZ. Deze eisen staan in het Certificatieschema op bladzijde 26. Het komt echter vaak voor dat er gebruik gemaakt wordt van een cliëntdossier dat wordt beheerd door een ander. Dan wordt het onmogelijk dit up te loaden in het dossier van Mijn Keurmerk. Er zijn verschillende situaties mogelijk:

U maakt gebruik van het cliëntdossier van een zorginstelling.
In Nederland dient een zorginstelling te voldoen aan wettelijke bepalingen. Dit staat in de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi.) Omdat de WTZi ook eisen stelt betreffende de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) en dus ook aan het cliëntdossier, is het duidelijk dat een cliëntdossier van een erkende zorginstelling voldoet aan de eisen. Of een zorginstelling erkend is kunt u zien op de website van WTZi (www.wtzi.nl/toegelaten-instellingen.) U hoeft dan alleen de overeenkomst tussen u en de zorginstelling in het dossier van Mijn Keurmerk onder B40 te plaatsen.

U maakt gebruik van het cliëntdossier van een medisch specialist.
De meest van toepassing zijnde medisch specialist voor zzp’ers in de zorg is de huisarts. De medisch specialist moet zich houden aan wettelijke eisen waaronder de eisen betreffende een cliëntdossier. Mocht u gebruik maken van het cliëntdossier van een medisch specialist dan volstaat het om een verklaring in het dossier van Mijn Keurmerk te plaatsen van de medisch specialist waaruit blijkt dat u gebruik maakt van dat cliëntdossier dat voldoet aan de eisen uit de WKKGZ. Een voorbeeld hiervan staat bij bewijsstukken onder Templates te downloaden.

U maakt gebruik van een Elektronisch Cliënten Dossier.
Het Elektronisch Cliënten Dossier dat u gebruikt moet dan ook voldoen aan de eisen uit de WKKGZ. Er zijn verschillende pakketten in Nederland. Op onze website staan de pakketten die door ons zijn getoetst en waarvan is geconstateerd dat deze voldoen aan de eisen. Het is aan de zzp’er zelf om het ECD in te richten: de zpp’er bepaalt zelf welke onderdelen daar in staan. Als bewijs vragen wij dan ook aan te tonen dat u een pakket heeft. Dit kan bijvoorbeeld een factuur met betalingsbewijs zijn waar het merk van het pakket op staat of een screenshot (zonder persoonlijke gegevens van de cliënt) waar te zien is dat u een bepaald merk pakket gebruikt. Als aanvulling voegt u een verklaring toe dat alle verplichte onderdelen in het pakket zitten dat u gebruikt. De lijst met goedgekeurde ECD's kunt u vinden onder het tabblad documenten.

U heeft zelf een cliëntdossier ontwikkeld.
U kunt dan een blanco format uploaden waarin de verplichte onderdelen te zien zijn. Als aanvulling voegt u een verklaring toe dat u dit format in de praktijk gebruikt. U kunt hiervoor ook het voorbeeld van een verklaring gebruiken: Verklaring Cliëntdossier (document), deze kunt u downloaden onder bewijsstukken bij de templates. 

Onder de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) bent u verplicht cliëntendossiers bij te houden en de resultaten van uw behandelingen/zorgverlening te registreren.
De volgende gegevens moeten in een cliëntendossier worden vastgelegd:

 • Indien u Zvw- of Wlz-zorg verleent: het BurgerServiceNummer van de cliënt;
 • Naam en – indien beschikbaar- AGB-code van de behandelaar;
 • Data en tijdstippen van de behandelingen/zorgverlening;
 • Relevante feiten en omstandigheden die betrekking hebben op de cliënt;
 • De door u gestelde diagnoses;
 • Voorkeuren en/of doelen van de cliënt;
 • De door u voorgestelde behandelingen/zorgverlening;
 • Verdere afstemming met de cliënt over de mogelijke behandelopties;
 • De toestemming van de cliënt voor de samen gekozen behandeloptie;
 • De resultaten van de behandelingen/zorgverlening;
 • Indien van toepassing: klacht van de cliënt en/of melding incident;
 • De ervaringen van de cliënt.

 

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen wij in het bezit komen van cliëntendossiers, mits deze geanonimiseerd zijn.

Van alle verschillende soorten en vormen cliëntdossiers die u gebruikt dient u bewijzen toe te voegen aan uw dossier. 

Steekproefsgewijs kunnen wij extra informatie of dossiers opvragen voor de toetsing van de B40.

 

Met vriendelijke groet,

Team Mijn Keurmerk

Terug naar het overzicht