Mijn Keurmerk

Veelgestelde vragen

Hieronder een overzicht van veelgestelde vragen:

Welke uitzonderingen zijn er voor de WKKGZ?

De WKKGZ is niet van toepassing als:

 • U alleen jeugdhulp op grond van de Jeugdwet verleent. Let op: u dient dan wel aan de wettelijke

vereisten op het gebied van kwaliteit en klachten uit de Jeugdwet te voldoen.

 • U alleen maatschappelijke ondersteuning op grond van de Wmo 2015 verleent. Let op: u dient dan

wel aan de wettelijke vereisten op het gebied van kwaliteit en klachten uit de Wmo 2015 te voldoen.

Ook is de Wkkgz niet van toepassing als u uitsluitend één of meerdere van de onderstaande handelingen
verricht:
a. Handelingen van re-integratiedeskundigen, arbeidsdeskundigen, jobcoaches en werkcoaches.
b. Bemiddelen of coördineren, waarbij degene die bemiddelt of coördineert zelf geen zorg
verleent of doet verlenen.
c. Het slechts bijeenbrengen van zorgaanbieder en zorgverlener door een uitzendbureau.
d. Coördineren van bevolkingsonderzoek of coördineren van preventieve geneeskunde (zoals vaccineren).
e. Handelingen van vrijwilligers in de zorg (die niet beroepsmatig of in opdracht van een
zorgaanbieder zorg verlenen).
f. Doventolken.
g. Het verstrekken van zelfzorggeneesmiddelen door drogisten, als bedoeld in artikel 1, eerste lid,
onderdelen t en u, van de Geneesmiddelenwet.
h. Hulpmiddelenzorg als omschreven in artikel 2.9 van het Besluit zorgverzekering. In artikel 2.6
van de Regeling zorgverzekering zijn alle aangewezen hulpmiddelen en verbandmiddelen
opgenomen. Op grond hiervan zijn onder meer uitgezonderd:

 • Het verstrekken van eenvoudige verbruiksartikelen zoals verbandmiddelen en

incontinentiemateriaal.

 • Het aanmeten en verstrekken van brillen, contactlenzen en hoortoestellen; het verrichten

van oog- en oormetingen voorafgaand aan het aanmeten van brillen, contactlenzen en
hoortoestellen.

 • Het aanmeten en verstrekken van orthopedische hulpmiddelen, orthopedische schoenen,

pro- en orthesen ofwel therapeutische elastische kousen.
i. Vervoer als omschreven in de artikelen 2.5, eerste lid, onder e en f, 2.14 en 2.15 van het Besluit
zorgverzekering.
j. Het aanbrengen van tatoeages (het weglaseren van tatoeages valt wel onder de WKKGZ).
k. Pedicurebehandelingen, voor zover er geen sprake is van een medische pedicurebehandeling.
l. Handelingen van schoonheidsspecialisten en visagisten, voor zover zij de huid reinigen en
(niet permanente) make-up of huidverzorgende crèmes aanbrengen. Dit voor zover de
middelen die gebruikt worden geen kans op schade voor de gezondheid van de cliënt met
zich kunnen brengen.
m. Het knippen en verzorgen van haar in kapsalons.
n. Uitoefenen van het beroep van predikant.
o. Uitoefenen van het beroep van fitnesstrainer.
p. Opvoedingsadvies dat wordt aangeboden door personen of organisaties die zich niet als
zorgverlener presenteren en niet als zodanig beroeps- of bedrijfsmatig werken.
q. Coaching die wordt aangeboden door personen of organisaties die zich niet als zorgverlener
presenteren en niet als zodanig beroeps- of bedrijfsmatig werken.
r. Het geven van yoga lessen (alle vormen van yoga).
s. Mindfulness cursussen die worden aangeboden door personen of organisaties die zich niet als
zorgverlener presenteren en niet als zodanig beroeps- of bedrijfsmatig werken.
t. Handelingen van vrijwilligers in Bijna Thuis Huizen palliatieve zorg, voor zover er door hen niet
beroepsmatig zorg wordt verleend. Voor de zorg die in Bijna Thuis Huizen wordt verleend door
beroepsmatig werkende zorgverleners zijn de daarvoor verantwoordelijke zorgaanbieders
aanspreekbaar op het voldoen aan de Wkkgz
u. Losmaken van spieren door een (sport)masseur, het geven van ontspanningsmassages en de
gebruikelijk door sportmasseurs/sportverzorgers uitgevoerde handelingen, gericht op
blessurepreventie. Onder ‘losmaken van spieren’ vallen zowel sederende als stimulerende
massages en blessurepreventie. Handelingen die verder gaan dan sederende en stimulerende
massages en blessurepreventie, zoals behandelingen gericht op genezing of handelingen ten
gevolge waarvan individuele cliënten een aanmerkelijke kans op schade lopen, vallen niet
onder de uitzonderingen op de Wkkgz. Deze handelingen vallen, op grond van onderdeel
“f en h” van de zelftest, wel onder de Wkkgz. Sportadvies en sportopvoedingsadvies valt niet
onder de Wkkgz. Indien EHBO wordt uitgevoerd door een beroepsmatig werkende
sportmasseur, dan valt dit formeel wel onder de Wkkgz. EHBO uitgevoerd door vrijwilligers
niet, voor zover deze vrijwilligers niet beroepsmatig zorg verlenen.
v. Het geven van advies, niet in het kader van een behandeling gericht op genezing, door
gewichtsconsulenten over voeding en het effect dat voeding op het gewicht van hun cliënten
heeft. Voedingsadviezen, in het kader van een behandeling gericht op genezing, vallen wel weer
onder de Wkkgz.

Let op: de bovenstaande handelingen (a tot en met v) vallen niet onder de verplichtingen van de Wkkgz,
tenzij deze handelingen een onderdeel zijn van zorg die wordt verleend op basis van de
Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg. Bijvoorbeeld als het gaat om pedicurebehandelingen in
een verpleeghuis, oog- of oormetingen in een ziekenhuis of in de huisartsenpraktijk. In die gevallen zijn de
zorgaanbieders op grond van de Wkkgz verantwoordelijk voor goede zorg, waaronder de goede toepassing
van de hulpmiddelen. De leveranciers van deze hulpmiddelen blijven op grond van uitzondering h
uitgezonderd van de Wkkgz.

Kan ik als startende ZZP’er vrijstelling krijgen voor bepaalde bewijsstukken ?

U kunt vrijstelling aanvragen voor bewijsstukken B35, B38, B39 en B40. Dit betekent niet dat u dit niet hoeft te uploaden.

De vrijstelling wordt afgegeven voor maximaal 3 maanden en binnen deze termijn moet u alsnog de bewijsstukken completeren. U krijgt hier een herinnering van per e-mail. Dit zullen wij dan ook nogmaals beoordelen vanuit uw dossier.

Wilt u gebruik maken van de vrijstelling gebruik dan hier onze template om dit aan te vragen. 

Heeft u dan de bewijsstukken nog niet compleet, dan heeft u een herkansing en wordt u certificaat voorlopig op “geschorst” gezet. Na het compleet maken van het dossier en een positieve beoordeling vanuit MjjnKeurmerk zal deze status weer worden omgezet naar “geregistreerd”.

Waarom kiezen voor Kiwa Mijn Keurmerk?

Kiwa is een onafhankelijke organisatie die hooggekwalificeerde certificering verzorgt. Kiwa creëert vertrouwen in uw organisatie, producten, diensten, processen en medewerkers door de kwaliteit van alles wat u doet zichtbaar en meetbaar te maken. Zo helpt Kiwa u de kwaliteit te verbeteren.

Voor wie is Mijn Keurmerk relevant?

Keurmerk ZZP'ers Zorg is bedoeld voor zzp’ers in de zorg, zodat zij hun kwaliteit kunnen waarborgen.

Wat houdt Mijn Keurmerk in?
 • Mijn Keurmerk is opgericht in 2009. Het is een Keurmerk voor zzp’ers in de zorg. Wanneer u Keurmerk ZZP'ers Zorg heeft behaald toont u aan dat u voldoet aan de specifieke eisen en meest recente wet- en regelgeving. U maakt online een eigen dossier aan, in het dossier kunt u zelf aangeven of u een derde partij inzage wilt geven in uw dossier zodat u niet iedere keer dezelfde informatie voor bepaalde (zorg)organisaties moet aantonen.
Wat is de meerwaarde van Mijn Keurmerk?

Middels het digitale dossier kunt u aantonen dat u voldoet aan de gestelde eisen en u ook voldoet aan de meeste recente wet- en regelgeving o.a. WKKGZ. U kunt uw opdrachtgever inzage geven in uw dossier.

Vanaf wanneer kan ik gebruik maken van Mijn Keurmerk?

Vanaf het moment dat u Keurmerk ZZP'ers Zorg heeft behaald kunt u gebruik maken van het Keurmerk en uw registratienummer gebruiken. U heeft Keurmerk ZZP'ers Zorg behaald wanneer alle bewijsstukken zijn goedgekeurd in uw dossier en het dossier de status geregistreerd heeft. Tevens komt dit in het Keurmerkregister op de website van mijnkeurmerk.nl te staan.

Hoelang duurt een traject van aanvraag tot ontvangst van de pas?

Wanneer u alle documenten in één keer juist aanlevert en een beoordeling aanvraagt per e-mail of telefoon; kan het zo zijn dat u het keurmerk binnen 2 à 5 werkdagen behaalt. Wanneer het dossier niet compleet is zal dit langer duren. Wanneer u het Keurmerk heeft behaald krijgt u de status geregistreerd. U vindt dan een certificaat en een digitale Keurmerkpas in uw digitale dossier. 

 

 

 

Waar kan ik vinden of het pasje van Mijn Keurmerk nog geldig is ?

Op het Keurmerkpasje staat geen geldigheidsdatum. Het Keurmerkpasje is geldig wanneer u geregistreerd of gecertificeerd bent bij Mijn Keurmerk. Wanneer u bent geschorst of uitgeschreven wordt de pas ongeldig gemaakt.

Buitenlands diploma, wat moet ik doen?

Erkenning buitenlands diploma voor gereglementeerde beroepen. Gereglementeerde beroepen mogen alleen worden uitgeoefend als iemand een bepaald nationaal diploma heeft behaald. Voorbeelden van gereglementeerde beroepen zijn leraar, gastouder in de kinderopvang, verpleegkundige, advocaat, tolk of archivaris. Voor elk gereglementeerd beroep is een bevoegde autoriteit verantwoordelijk, die beslissingen neemt over de toegang tot dat beroep. Voor algemene informatie over diplomawaardering kunt u contact opnemen met het Informatiecentrum Diploma Waardering (IcDW) dat is opgericht door de expertisecentra Internationale diplomawaardering. Website: www.idw.nl

Meer informatie over diplomawaardering vindt u op de websites van Nuffic en SBB.

Wanneer moet ik mijn deelnemersbijdrage betalen?

U ontvangt van Mijn Keurmerk bij aanvang van het nieuwe kalenderjaar een factuur per mail.  Wanneer u later in het jaar instroomt krijgt u nadat u het keurmerk heeft behaald een aangepaste factuur voor de resterende maanden van het kalenderjaar. 

Wat zijn de kosten voor Mijn Keurmerk?

Keurmerk ZZP'ers Zorg kost per kalenderjaar €109,- excl. BTW. Indien u later instroomt ontvangt u een aangepaste factuur en zullen alleen de resterende maanden worden doorbelast. Wanneer u heeft gekozen voor een servicepakket liggen de kosten per kalenderjaar hoger. Het servicepakket E-mail kost per kalenderjaar € 40,- excl. BTW. Het servicepakket post kost per kalenderjaar €50,- excl. BTW. Voor de servicepakketten geldt dat u altijd het volledige jaarbedrag betaalt.

Keurmerkpasje kwijt?

Wanneer u uw Mijn Keurmerkpasje kwijt bent dan kunt u via het algemene contactformulier een nieuw Keurmerkpasje aanvragen.

De kosten hiervoor bedragen €17,50,- euro excl. BTW.

Moet ik rekening houden met onvoorziene kosten?

Aan een aantal bewijsstukken die u moet inleveren zijn kosten verbonden. Dit zijn echter wel stukken die voor u als zzp’er verplicht zijn. Hierbij kunt u denken aan een klachtenfunctionaris en geschillencommissie, VOG en de    beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze kosten komen extra boven op de kosten voor Mijn Keurmerk.

Wat zijn mijn inloggegevens?

De loginnaam is het registratienummer van Mijn Keurmerk en het wachtwoord wat u zelf heeft aangemaakt bij de aanmelding. Indien u het wachtwoord vergeten bent kunt u klikken op “wachtwoord vergeten”, er wordt dan een e-mail verstuurd naar uw e-mailadres waarmee u het wachtwoord opnieuw kunt instellen. 

Mijn adres is gewijzigd, waar kan ik dit aanpassen?

Kiwa dient op de hoogte gesteld te worden van wijzigingen aangaande adresgegevens. Dit dient u zelf via de portal up-to-date te houden. Onder tabblad personalia kunt u uw adresgegevens wijzigen. 

Ik ben mijn wachtwoord vergeten, ik kan niet inloggen

Klik op het inlogscherm op de link ‘Wachtwoord vergeten?”. Vervolgens wordt u doorgeleid naar de pagina, waarmee u uw wachtwoord opnieuw kunt instellen. Vul hier uw gebruikersnaam in (welke gelijk is aan uw registratienummer), waarna een e-mail met verdere instructies naar u wordt verstuurd (op het e-mailadres welke is vastgelegd in uw dossier). Het kan zo zijn dat deze e-mail in uw ongewenste e-mail/spam terecht komt.

Let op: Het wachtwoord moet voldoen aan de volgende eisen:

 • Minimaal uit 8 tekens bestaan
 • Een hoofdletter en een kleine letter bevatten
 • Een cijfer bevatten
 • Een speciaal teken bevatten
Wat betekent de status: aangemeld, geregistreerd, gecertificeerd, geschorst en uitgeschreven in het register ?

Aangemeld, geregistreerd, gecertificeerd, geschorst en uitgeschreven zijn de statussen die Kiwa hanteert.

 

U heeft de status aangemeld wanneer u zich inschrijft bij Mijn Keurmerk, dit betekent dat u het Keurmerk ZZP’ers Zorg nog niet heeft behaald. Wanneer u alle bewijsstukken aanlevert en deze zijn goedgekeurd heeft u het Keurmerk behaald. De status zal gewijzigd worden naar Geregistreerd.

 

Geregistreerd betekent dat u het Keurmerk ZZP’ers Zorg heeft behaald en dat u in het eerste jaar zit dat u een Keurmerk heeft. Er wordt een Keurmerk-certificaat en een digitale Keurmerkpas aangemaakt. Eén jaar na het behalen van het Keurmerk vindt  een audit plaats, waarbij u voor de eerste keer een klanttevredenheidsonderzoek dient te doen onder uw cliënten. U kunt hiervoor enquêtes downloaden in uw dossier onder het tabblad “enquêtes”. Wanneer de audit plaatsvindt en uw dossier voldoet aan de eisen krijgt u de status gecertificeerd.

 

De status gecertificeerd betekent dat er een audit heeft plaats gevonden en u uiteraard gecertificeerd bent. De status zal hierop blijven staan zolang uw dossier voldoet aan de eisen. Hierbij wordt het Keurmerk-certificaat aangemaakt, deze kunt u terug vinden onder het tabblad bewijsstukken.

 

De status geschorst betekent dat u nog niet voldoet aan de gestelde eisen en dus niet beschikt over een Keurmerk, u heeft een bepaalde tijd gekregen om het dossier aan de gesteld eisen te laten voldoen.

 

Uitgeschreven betekent dat u niet meer in het bezit bent van een Keurmerk omdat uw dossier niet aan de gestelde eisen voldeed.

 

 

Wat betekenen de verschillende niveaus in het register ?

De verschillende niveaus staan gelijk aan de opleiding die u heeft gevolgd.

Niveau 1 hanteren wij zonder vakdiploma. 
Niveau 2 staat gelijk aan MBO-2.
Niveau 3 staat gelijk aan MBO-3.
Niveau 4 staat gelijk aan MBO-4.
Niveau 4 BIG staat gelijk aan Verpleegkundige met BIG registratie op MBO niveau 4.
Niveau 5 staat gelijk aan HBO Associate Degree.

Niveau 6 staat gelijk aan HBO Bachelor
Niveau 6 BIG staat gelijk aan Verpleegkundige met BIG registratie op HBO niveau.

Niveau 7 staat gelijk aan Master Degree

Niveau 8 staat gelijk aan Doctoraat

Hoelang zijn de verschillende bewijsstukken geldig?

Bewijsstuk

Geldigheid

B01 Identiteitsbewijs

Geldig zolang het identiteitsbewijs geldig is

B02 Vakdiploma

Blijft geldig

B03 VOG

2 jaar na uitgifte (bij een eerste aanmelding mag de VOG niet ouder zijn dan 1 jaar)

B04 KVK

Alleen bij wijzigingen dient u een nieuw bewijsstuk toe te voegen
                                                               

B06 Bewijs klachten en geschillencommissie

1 jaar

B07 Polis BAV

Alleen bij wijzigingen dient u een nieuw bewijsstuk toe te voegen
                                                               

B08 Betaalbewijs BAV

1 jaar

B09 BIG registratie

5 jaar na uitgifte

B29 Getekende overeenkomst Kiwa

Blijft geldig

B35 Overeenkomst zzp’er- client/opdrachtgever 

1 jaar

B36 Meldingsplicht cliënten registratie

1 jaar

B37 Zelfverklaring professioneel werken

1 jaar
                                                               

B38 Periodiek reflecteren

1 jaar

B39 Vervangingsovereenkomst

1 jaar

B40 Cliëntendossier

1jaar

Hoe voeg ik bewijsstukken toe aan mijn dossier

Het is de bedoeling dat u in uw persoonlijk dossier de bewijsstukken aanmeldt en de digitale scans of foto’s uploadt. Vanuit uw dossier in het Mijn Keurmerk Portaal kunt u gemakkelijk een bewijsstuk toevoegen door middel van de knop ‘Bewijsstuk toevoegen’ op het tabblad ‘Bewijsstukken’. Naast enkele algemene gegevens, kunt u hierbij ook direct één tot vier bijlagen toevoegen.

 

LET OP: de bijlage zijn beperkt tot een maximum grootte van 2 MB en enkel de meest toegankelijke typen bestanden worden toegestaan.

 

Wanneer u het lastig vindt om documenten te verkleinen en te uploaden bieden wij de volgende servicepakketten aan:

 • Servicepakket E-mail: U verzendt de documenten per e-mail en deze worden geüpload door een Kiwa medewerker; Kosten hiervoor zijn € 40,- excl. BTW extra per kalenderjaar.
 • Servicepakket Post: U verzendt de documenten per post en deze worden ingescand en geüpload door een Kiwa medewerker; Kosten hiervoor zijn € 50,- excl. BTW extra per kalenderjaar.

 

U kunt deze optionele pakketten aanvragen door de gewenste optie aan te vinken in uw dossier onder het tabblad Personalia.  Het opzeggen van een servicepakket dient u te doen voor 1 december zodat u het volgende jaar niet meer betaalt voor de service en u dient dan documenten vanaf 1 januari weer zelf toe toevoegen aan uw dossier. U kunt na de opzegging geen gebruik meer van de service maken, tenzij u het pakket weer opnieuw afsluit

Met welk screeningsprofiel moet ik een VOG aanvragen?

Voor Keurmerk ZZP'ers Zorg is een VOG met specifiek screeningsprofiel 45 (Gezondheidszorg en Welzijn van mens en dier) verplicht.

Als de aanvraag door Kiwa wordt gestart via internet betaalt u €33,85. U hoeft dan geen afspraak te maken bij de gemeente en de VOG wordt per post bij u thuis bezorgd. (Voor een VOG-aanvraag via de gemeente betaalt u 41,35 euro) Wanneer u van deze dienst gebruik wilt maken dient u ons een e-mail te sturen naar vogaanvraag@kiwa.nl met daarin de volgende gegevens:

 • Voorletters
 • Achternaam
 • Dat u een VOG wilt aanvragen voor Mijn Keurmerk
 • Registratienummer Mijn Keurmerk

  Waar moet u aan voldoen om een VOG digitaal te kunnen aanvragen:
 • DigID
 • Kunnen betalen via I-Deal

Wat gebeurt er wanneer ik niet op tijd alle bewijsstukken heb aangeleverd?

Wanneer uw dossier tijdens de audit niet voldoet aan de gestelde eisen zal u vanuit Kiwa een e-mail ontvangen dat er een her-audit staat ingepland. Voor de genoemde her-auditdatum dient u ervoor te zorgen dat het dossier voldoet aan de eisen. Als het dossier tijdens de her-audit nog steeds niet voldoet aan de eisen zal u worden uitgeschreven. Een uitschrijving is definitief.  Toch nog het Keurmerk ZZP'ers Zorg behalen? Dat kan! U kunt zich opnieuw aanmelden via de website.

Enquêtes

Voor elke audit is het verplicht om minimaal 3 enquêtes in te laten vullen door de cliënt.

Wij willen u graag verzoeken om de enquête zoveel mogelijk digitaal te laten invullen. 

Het voordeel hiervan is dat de enquête direct is verwerkt in uw dossier onder het tabblad enquêtes.

 

Uw cliënten kunnen ook de enquête op papier invullen. De papieren versie kunt u downloaden in uw dossier. Vervolgens dient u de ingevulde enquête in te scannen en toe te voegen aan B30 in uw dossier. 

U kunt de, door uw cliënt ingevulde,  enquête ook zelf invoeren in www.mijnkeurmerk.nl/vragenlijst

Hier vult u de enquêtecode in en de vragenlijst kan gestart worden. De enquête code kunt u terug vinden in uw dossier onder het tabblad enquêtes.

 

Let op! De enquêtes zijn pas van toepassing vanaf het moment dat u het Kiwa Keurmerk heeft behaald.

 

Hoe kan ik een derde inzage geven in mijn dossier?

Om een opdrachtgever inzage te geven in uw dossier gaat u in uw dossier naar het tabblad “Beheer”.

U klikt daar op “derden inlog toevoegen”.

U voert daar de naam en het e-mailadres van de opdrachtgever in. De derde partij ontvangt dan een e-mail met een code waarmee gedurende 2 weken inzage mogelijk is in uw dosier.

Inzage kan via www.mijnkeurmerk.nl  bij “dossier raadplegen”

Wat betekent WKKGZ?

WKKGZ betekent Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen zorg.  Hieronder treft u een link met uitleg over de WKKGZ: uitleg WKKGZ

AGB- code aanvragen

Wij horen vaak dat het aanvragen van een AGB-code niet helemaal lukt. Wij geven hierbij wat tips zodat u de aanvraag goed kunt invullen. Wat moet u in ieder geval opsturen naar Vektis/Vecozo: 

 • Juist ingevuld AGB-aanvraagformulier
 • Het certificaat van Kiwa Mijn Keurmerk
 • Registratienummer van Kiwa Mijn Keurmerk
 • Pasnummer van Keurmerkpas
 • Een kopie van uw Keurmerkpas
Kan ik Mijn Keurmerk combineren met een ISO 9001 certificering?

Keurmerk ZZP'ers Zorg en ISO 9001 zijn twee verschillende certificeringen. Beide certificeringen kunt u behalen bij Kiwa. Voor meer informatie over ISO 9001 gaat u naar deze website

Ik wil Mijn Keurmerk beëindigen, wat moet ik doen?

Keurmerk ZZP'ers Zorg kunt u opzeggen in uw eigen dossier. Wanneer u in het dossier bent ingelogd gaat u naar het tabblad deelnemerschap. Hier ziet u een rode knop opzeggen deelnemerschap. Als u hierop klikt kunt u het deelnemerschap per direct beëindigen of per einde lidmaatschap. Wanneer u kiest voor per direct opzeggen ontslaat u dit niet voor de betalingsverplichting van het huidige kalenderjaar. 

Hoe kan ik jullie bereiken?

Wij zijn via e-mail bereikbaar op: info@mijnkeurmerk.nl en telefonisch zijn wij bereikbaar via: 088 998 4901 op de volgende tijdstippen:

Ma, Di, Do & Vr: 10.00 uur-12.00 uur

En dinsdag- en vrijdagmiddag van 13.00-15.00

Woensdag is het callcentre gesloten.

Staat uw vraag er niet bij?

Wanneer uw vraag hier niet bij staat kunt u de handleiding lezen, deze kunt u vinden onder het kopje "documenten".

Als u er niet uit komt adviseren wij u op contact met ons op te nemen.