Mijn Keurmerk

Een nieuw ondersteuningssysteem voor pgb-administratie

02 september 2021 - Nieuws

Pgb-zorg gefinancierd uit de Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet wordt op dit moment geadministreerd in een ondersteuningssysteem (pgb 1.0). Een toekomstbestendig, digitaal systeem (pgb 2.0) gaat dit vervangen. We informeren je graag via dit artikel.


Huidige situatie: pgb 1.0

In 2015 werden overheidstaken ten aanzien van jeugdzorg en ondersteuning aan burgers overgeheveld naar gemeentes. Er ontstond behoefte aan een systeem dat uitvoering van het trekkingsrecht toegankelijk maakte voor meerdere partijen in de zorgketen. Het trekkingsrecht betekent dat zorgaanbieders betaald worden door de SVB. Ze storten het budget dus niet op een bankrekening van de budgethouder. De SVB ontwikkelde hiervoor het systeem pgb 1.0. Binnen pgb 1.0 heeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een centrale taak. Zij toetsen bijvoorbeeld of de cliënt recht heeft op zorg, beheren het budget en zorgen ervoor dat declaraties (facturen) worden betaald en ten laste komen van het toegekende pgb. Alleen de budgethouder heeft toegang tot de digitale omgeving van pgb 1.0. Zo zorgt deze situatie er o.a. voor dat papieren documenten nog regelmatig worden uitgewisseld.


Toekomstige situatie: pgb 2.0

Pgb 2.0 is een nieuw digitaal ondersteuningssysteem dat het pgb 1.0 gaat vervangen. Pgb 2.0 is een online omgeving waarbinnen budgethouders hun pgb-administratie voeren: beheer van toegekende budgetten, documenteren van zorgovereenkomsten en het registreren van declaraties. Omdat jij ook toegang hebt tot de omgeving, vereenvoudigt de organisatorische samenwerking.

Bij de invoering van pgb 2.0 nemen verstrekkers (gemeentes en zorgkantoren) een aantal taken van de SVB over. Hierdoor krijgen zij meer grip op het proces. In het systeem ingebouwde controles zorgen voor meer rechtmatigheid bij de uitvoering van het trekkingsrecht. Het stelt verstrekkers in staat fraude (eerder) op te sporen. Verstrekkers en de SVB zijn wettelijk gezamenlijk verantwoordelijk voor een gecoördineerde uitvoering van het pgb. De SVB heeft een ondersteunende rol. Samengevat biedt pgb 2.0 de volgende voordelen:

  • volledig digitaal
  • voorkomen van onnodige administratieve handelingen, fouten en misbruik
  • budgethouder heeft meer actueel inzicht in o.a. budgetten en declaraties.


Planning invoering

Het invoeren van pgb 2.0 gaat in fases. Een overzicht van zorgkantoren die op dit moment zijn aangesloten vind je hier. Voorbereidingen om gemeentes aan te sluiten, starten eind 2021. Het is de bedoeling dat vanaf 1 januari 2023 alle budgethouders (Wlz, Wmo, Jeugdwet) pgb 2.0 tot hun beschikking hebben. Als jouw budgethouder een uitnodiging ontvangt om via het nieuwe portaal te werken, krijg jij als zorgverlener automatisch ook bericht. Vooralsnog komt pgb 2.0 niet beschikbaar voor pgb-zorg vanuit de Zorgverzekeringswet.


Praktische informatie

Inloggen in het portaal is mogelijk via deze link. Zorgaanbieders hebben een AGB-code nodig. Daarnaast vragen ze om een VECOZO-certificaat, aan te vragen via dit stappenplan.

Na het inloggen, heb je inzage in de zorgovereenkomsten, declaraties, persoonlijke berichten en – gegevens. Het is mogelijk om een bestaande zorgovereenkomst te wijzigen, ondertekenen en naar de budgethouder te sturen.

Wanneer jouw budgethouder pgb 2.0 gebruikt en er een goedgekeurde zorgovereenkomst aanwezig is, kun jij een declaratie invoeren. Ze keuren de declaratie goed nadat het via het portaal verstuurd is. Vervolgens wordt de declaratie ingediend en krijgt de SVB via het portaal de opdracht om tot betaling over te gaan. Bij de declaratie voeg je een factuur uit jouw onderneming door deze te uploaden. Voorwaarden die ze binnen het portaal aan de factuur stellen, kun je vinden op deze pagina. Pgb 2.0 kun je gebruiken op jouw computer, laptop, tablet maar ook op je smartphone. Hoewel het portaal zich richt op digitale organisatie van de pgb-administratie, blijft het voorlopig mogelijk om papieren documenten aan te leveren.


Meer informatie

Aanvullende informatie en toegang tot het nieuwe portaal zijn te vinden via mijnpgb.nl. Daarnaast is het toolkit persoonsgebonden budget (pgb) van het ministerie van VWS een goede pagina om jouw kennis over pgb’s uit te breiden. Vind je het interessant om weten welke inhoudelijke stappen zijn en worden gezet in aanloop naar de (verdere) invoering van pgb 2.0 lees dan de kamerbrief die minister De Jonge schreef op 6 juli jl.

Terug naar het overzicht