Mijn Keurmerk

WKKGZ uitzonderingenlijst

28 juni 2021 - Kennisbank

De WKKGZ is niet van toepassing als:

 • U alleen jeugdhulp op grond van de Jeugdwet verleent. Let op: u dient dan wel aan de wettelijke vereisten op het gebied van kwaliteit en klachten uit de Jeugdwet te voldoen.
 • U alleen maatschappelijke ondersteuning op grond van de Wmo 2015 verleent. Let op: u dient dan wel aan de wettelijke vereisten op het gebied van kwaliteit en klachten uit de Wmo 2015 te voldoen.De WKKGZ is niet van toepassing als u uitsluitend één of meerdere van de onderstaande handelingen verricht:


a. Handelingen van re-integratiedeskundigen, arbeidsdeskundigen, jobcoaches en werkcoaches.
b. Bemiddelen of coördineren, waarbij degene die bemiddelt of coördineert zelf geen zorg verleent of doet verlenen.
c. Het slechts bijeenbrengen van zorgaanbieder en zorgverlener door een uitzendbureau.
d. Coördineren van bevolkingsonderzoek of coördineren van preventieve geneeskunde (zoals vaccineren).
e. Handelingen van vrijwilligers in de zorg (die niet beroepsmatig of in opdracht van een zorgaanbieder zorg verlenen).
f. Doventolken.
g. Het verstrekken van zelfzorggeneesmiddelen door drogisten, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdelen t en u, van de Geneesmiddelenwet.
h. Hulpmiddelenzorg als omschreven in artikel 2.9 van het Besluit zorgverzekering. In artikel 2.6 van de Regeling zorgverzekering zijn alle aangewezen

    hulpmiddelen en verbandmiddelen opgenomen.

    Op grond hiervan zijn onder meer uitgezonderd:

 • Het verstrekken van eenvoudige verbruiksartikelen zoals verbandmiddelen en incontinentiemateriaal.
 • Het aanmeten en verstrekken van brillen, contactlenzen en hoortoestellen; het verrichten van oog- en oormetingen voorafgaand aan het aanmeten van brillen, contactlenzen en hoortoestellen.
 • Het aanmeten en verstrekken van orthopedische hulpmiddelen, orthopedische schoenen, pro- en orthesen ofwel therapeutische elastische kousen.
 • Vervoer als omschreven in de artikelen 2.5, eerste lid, onder e en f, 2.14 en 2.15 van het Besluit zorgverzekering.
 • Het aanbrengen van tatoeages (het weglaseren van tatoeages valt wel onder de WKKGZ).
 • Pedicurebehandelingen, voor zover er geen sprake is van een medische pedicurebehandeling.
 • Handelingen van schoonheidsspecialisten en visagisten, voor zover zij de huid reinigen en (niet permanente) make-up of huidverzorgende crèmes aanbrengen. Dit voor zover de middelen die gebruikt worden geen kans op schade voor de gezondheid van de cliënt met zich kunnen brengen.
 • Het knippen en verzorgen van haar in kapsalons.
 • Uitoefenen van het beroep van predikant.
 • Uitoefenen van het beroep van fitnesstrainer.
 • Opvoedingsadvies dat wordt aangeboden door personen of organisaties die zich niet als zorgverlener presenteren en niet als zodanig beroeps- of bedrijfsmatig werken.
 • Coaching die wordt aangeboden door personen of organisaties die zich niet als zorgverlener presenteren en niet als zodanig beroeps- of bedrijfsmatig werken.
 • Het geven van yogalessen (alle vormen van yoga).
 • Mindfulnesscursussen die worden aangeboden door personen of organisaties die zich niet als zorgverlener presenteren en niet als zodanig beroeps- of bedrijfsmatig werken.
 • Handelingen van vrijwilligers in Bijna Thuis Huizen palliatieve zorg, voor zover er door hen niet beroepsmatig zorg wordt verleend. Voor de zorg die in Bijna Thuis Huizen wordt verleend door beroepsmatig werkende zorgverleners zijn de daarvoor verantwoordelijke zorgaanbieders aanspreekbaar op het voldoen aan de Wkkgz
 • Losmaken van spieren door een (sport)masseur, het geven van ontspanningsmassages en de gebruikelijk door sportmasseurs/sportverzorgers uitgevoerde handelingen, gericht op blessurepreventie. Onder ‘losmaken van spieren’ vallen zowel sederende als stimulerende massages en blessurepreventie. Handelingen die verder gaan dan sederende en stimulerende massages en blessurepreventie, zoals behandelingen gericht op genezing of handelingen te gevolge waarvan individuele cliënten een aanmerkelijke kans op schade lopen, vallen niet onder de uitzonderingen op de Wkkgz. Deze handelingen vallen, op grond van onderdeel “f en h” van de zelftest, wel onder de Wkkgz. Sportadvies en sportopvoedingsadvies valt niet onder de Wkkgz. Indien EHBO wordt uitgevoerd door een beroepsmatig werkende sportmasseur, dan valt dit formeel wel onder de Wkkgz. EHBO uitgevoerd door vrijwilligers niet, voor zover deze vrijwilligers niet beroepsmatig zorg verlenen.
 • Het geven van advies, niet in het kader van een behandeling gericht op genezing, door gewichtsconsulenten over voeding en het effect dat voeding op het gewicht van hun cliënten heeft. Voedingsadviezen, in het kader van een behandeling gericht op genezing, vallen wel weer onder de WKKGZ.


Let op: de bovenstaande handelingen (a tot en met v) vallen niet onder de verplichtingen van de Wkkgz, tenzij deze handelingen een onderdeel zijn van zorg die wordt verleend op basis van de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg. Bijvoorbeeld als het gaat om pedicurebehandelingen in een verpleeghuis, oog- of oormetingen in een ziekenhuis of in de huisartsenpraktijk. In die gevallen zijn de zorgaanbieders op grond van de WKKGZ verantwoordelijk voor goede zorg, waaronder de goede toepassing van de hulpmiddelen. De leveranciers van deze hulpmiddelen blijven uitgezonderd van de WKKGZ.

​​​​​​​Jacqueline de Vries, Holla advocaten

Terug naar het overzicht