Mijn Keurmerk

Wet Toetreding Zorgaanbieders (WTZA)

16 september 2021 - Kennisbank

Over de Wtza
De Wet toetreding zorgaanbieders (‘Wtza’) per 1 januari 2022. Deze nieuwe wet zal een groot deel van de ‘Wet toelating zorginstellingen’  (‘WTZi’) vervangen. Waar de WTZi verschillende verplichtingen voor met name ‘instellingen’ bevat, bevat de Wtza ook verplichtingen voor een bredere groep personen of ondernemingen (‘instellingen’) die zorg verlenen. Wat betekent deze wet nu precies voor zzp’ers? In deze bijdrage wordt dat op een rijtje gezet.
 

Wat is de Wtza voor wet?
De Wtza is dus grotendeels de opvolger van een deel van de Wet toelating zorginstellingen (‘WTZi’). WTZi bepaalt nu nog dat door sommige instellingen een ‘toelating’ moet worden aangevraagd, om zorg te mogen verlenen. Die toelating is vergelijkbaar met een vergunning. De WTZi geldt alleen voor ‘instellingen’. Dat bent u als zzp’er niet. De nieuwe Wtza geldt echter niet alleen voor ‘instellingen’, maar juist voor de bredere groep ‘zorgaanbieders’. Met het begrip ‘zorgaanbieder’ wordt in de Wtza aangesloten bij de Wkkgz. Goed om te weten is dat er een belangrijk verschil is tussen een ‘zorgaanbieder’ en een ‘zorgverlener’. Wilt u het verschil tussen deze twee begrippen weten? Raadpleeg dan het artikel over de Wkkgz in de kennisbank.

 

Jeugdwet

Met de komst van de Wtza wordt een gelijke regeling ingevoerd voor aanbieders van jeugdhulp. Ondanks dat die strikt genomen niet ook ‘zorgaanbieder’ zijn. Voor jeugdhulpaanbieders zullen vergelijkbare regels gaan gelden, zij het dan op grond van de Jeugdwet. Ook per 1 januari 2022 verandert de Jeugdwet. Wat hieronder dus over de nieuwe wet wordt aangegeven, geldt dus ook voor aanbieders van jeugdhulp.

 

De meldplicht
De Wtza bevat een nieuwe meldplicht. Die meldplicht houdt in dat iedereen die zorg of jeugdhulp verleent of gaat verlenen bij de Minister voor Medische Zorg moet melden dat hij aan de slag gaat. De Wtza geldt voor elke aanbieder, op het moment dat de wet in werking treedt. Bestaande aanbieders moeten zich ook melden. Daarvoor krijgen zij een half jaar de tijd, nadat de wet in werking is getreden. Heel belangrijk is dat de wet ook geldt voor onderaannemers, en dus zorgverleners. Onderaannemers (zorgverleners) zijn personen of ondernemingen die direct of indirect voor een instelling werken. Als zzp’er dient u dus óók te voldoen aan de meldplicht, als u direct of indirect voor een instelling werkt.
 

De melding doen en informatie bij de melding
De melding zal digitaal gaan, bij het CIBG, via www.toetredingzorgaanbieders.nl. Er komt te zijner tijd een speciaal meldingsformulier beschikbaar. Momenteel kan er nog niet worden gemeld, maar wat er ongeveer in het formulier in komt te staan is al wel officieel bekendgemaakt. Bij de melding moet verschillende informatie worden aangeleverd.

 

Denk hierbij aan informatie wat voor zorg wordt verleend en de organisatie qua personeel en materieel. En natuurlijk de belangrijk(st)e voorwaarden die gelden bij de kwaliteit van zorg. Waarschijnlijk zal het voor zzp’ers meer specifiek gaan om informatie zoals:

 

 • of sprake is van een ‘nieuwe aanmelding’ van een ‘nieuwe aanbieder’, of juist niet;
 • wat voor zorg wordt verleend. Dit kan dus ook jeugdhulp zijn, of zorg/hulp aan jeugdigen met een jeugdbeschermingsmaatregel. Ook moet worden aangegeven of de zorg onder de Wet zorg en dwang en de Wet verplichte ggz kan vallen;
 • of sprake is van onderaannemerschap (dus of u zzp’er bent);
 • hoeveel cliënten er (zullen) zijn;
 • of bij de zorg ook voorbehouden handelingen worden verricht.

 

Ook moet volgens de formulieren worden aangegeven of de volgende onderwerpen zijn geregeld:

 • een ondernemingsplan met aandacht voor risico’s in de bedrijfsvoering;
 • indien van toepassing: of de medezeggenschap van cliënten en werknemers is geregeld
  (NB: dat is voor zzp’ers vaak níet nodig!);
 • een klachtenprocedure;
 • een procedure voor het melden van calamiteiten;



Jacqueline de Vries, Holla advocaten

Terug naar het overzicht