Mijn Keurmerk

Wet Toetreders Zorgaanbieders (WTZA)

04 juli 2021 - Kennisbank

Over de Wtza
De Wet toetreding zorgaanbieders (‘Wtza’) geldt naar verwachting per 1 januari 2022. Deze nieuwe wet zal een groot deel van de ‘Wet toelating zorginstellingen’  (‘WTZi’) vervangen. Waar de WTZi verschillende verplichtingen voor met name ‘instellingen’ bevat, bevat de Wtza ook verplichtingen voor een bredere groep personen of ondernemingen (‘instellingen’) die zorg verlenen. Wat betekent deze wet nu precies voor zzp’ers? In deze bijdrage wordt dat op een rijtje gezet.

Wat is de Wtza voor wet?
De Wtza is dus grotendeels de opvolger van een deel van de Wet toelating zorginstellingen (‘WTZi’). WTZi bepaalt nu nog dat door sommige instellingen een ‘toelating’ moet worden aangevraagd, om zorg te mogen verlenen. Die toelating is vergelijkbaar met een vergunning. De WTZi geldt alleen voor ‘instellingen’. Dat bent u als zzp’er niet. De Wtza geldt echter niet alleen voor ‘instellingen’, maar juist voor de bredere groep ‘zorgaanbieders’. Met het begrip ‘zorgaanbieder’ wordt in de Wtza aangesloten bij de Wkkgz. Goed om te weten is dat er een belangrijk verschil is tussen een ‘zorgaanbieder’ en een ‘zorgverlener’. Bent u als zzp’er alleen ‘zorgverlener’, dan is de Wtza waarschijnlijk niet direct op u van toepassing. Wilt u het verschil tussen deze twee begrippen weten? Raadpleeg dan het artikel over de Wkkgz in de kennisbank.

Jeugdwet

Met de komst van de Wtza wordt een gelijke regeling ingevoerd voor aanbieders van jeugdhulp. Ondanks dat die strikt genomen niet ook ‘zorgaanbieder’ zijn. Voor jeugdhulpaanbieders zullen vergelijkbare regels gaan gelden, zij het dan op grond van de Jeugdwet. Ook per 1 januari 2022 verandert de Jeugdwet. Wat hieronder dus over de nieuwe wet wordt aangegeven, geldt dus ook voor aanbieders van jeugdhulp.

De meldplicht
De Wtza bevat een nieuwe meldplicht. Die meldplicht houdt in dat een zorgaanbieder (en dus een aanbieder van jeugdhulp) bij de Minister voor Medische Zorg moet melden dat hij aan de slag gaat. De Wtza geldt voor elke zorgaanbieder, op het moment dat de wet in werking treedt. Bestaande zorgaanbieders moeten zich ook melden. Daarvoor krijgen zij een half jaar de tijd, nadat de wet in werking is getreden. Heel belangrijk is dat de wet ook geldt voor onderaannemers, en dus zorgverleners. Onderaannemers (zorgverleners) zijn personen of ondernemingen die direct of indirect voor een instelling werken. Als zzp’er dient u dus óók te voldoen aan de meldplicht, als u direct of indirect voor een instelling werkt.

De melding doen en informatie bij de melding
De melding zal digitaal gaan, bij het CIBG, via www.toetredingzorgaanbieders.nl. Er komt te zijner tijd een speciaal meldingsformulier beschikbaar. De concepten daarvan staan nu al online. Volgens deze conceptformulieren dient bij de melding verschillende informatie te worden aangeleverd.

Voor solistisch werkende zorgaanbieders (dus niet: instellingen) valt ongeveer te denken aan informatie zoals:

 • of sprake is van een ‘nieuwe aanmelding’ van een ‘nieuwe aanbieder’, of juist niet;
 • wat voor zorg wordt verleend. Dit kan dus ook jeugdhulp zijn, of zorg/hulp aan jeugdigen met een jeugdbeschermingsmaatregel. Ook moet worden aangegeven of de zorg onder de Wet zorg en dwang en de Wet verplichte ggz kan vallen;
 • of sprake is van onderaannemerschap (dus of u zzp’er bent);
 • hoeveel cliënten er (zullen) zijn;
 • of bij de zorg ook voorbehouden handelingen worden verricht.

 

Ook moet volgens de formulieren worden aangegeven of de volgende onderwerpen zijn geregeld:

 • een ondernemingsplan met aandacht voor risico’s in de bedrijfsvoering;
 • indien van toepassing: of de medezeggenschap van cliënten en werknemers is geregeld
  (NB: dat is voor zzp’ers vaak níet nodig!);
 • een klachtenprocedure;
 • een procedure voor het melden van calamiteiten;
 • een verklaring dat wordt voldaan aan de professionele standaarden;
 • een vastgelegde procedure voor de registratie van incidenten;
 • een verklaring dat volgens de Wet marktordening gezondheidszorg (‘Wmg’) wordt gehandeld;
 • dat een (interne) beoordeling is uitgevoerd om te toetsen of is voldaan aan de geldende kwaliteitseisen;
 • bij jeugdhulp: dat wordt voldaan aan de (eisen van de) Jeugdwet;

 

Al deze eisen zijn niet nieuw. Zij volgen al uit de bestaande wetgeving, maar wel voor zo ver het dus gaat om ‘zorgaanbieders’. Voor onderaannemers gelden veel van deze eisen niet, of maar beperkt. Als zzp’er bent u soms wel, en soms niet een onderaannemer. Wilt u weten hoe dit zit? Dan wijzen wij u graag nogmaals op het artikel in de Kennisbank over de Wkkgz.

 

De genoemde bestaande wetgeving is bijvoorbeeld de Wkkgz, die inmiddels al vijf jaar oud is. En voor de medezeggenschap van cliënten geldt de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (‘Wmcz 2018’). Voor de medezeggenschap van de medewerkers geldt de Wet op de ondernemingsraden (‘WOR’). Naast de hierboven opgesomde eisen, gelden natuurlijk ook de andere eisen die in de Wkkgz staan. Denk aan bijvoorbeeld het hebben van een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en het uitvoeren van de vergewisplicht. De vergewisplicht geldt echter alleen voor een ‘instelling’, en niet voor ‘solistisch werkenden’. Dus niet voor iedere zorgaanbieder. Meer weten over de verschillende plichten die in de Wkkgz staan? Kijkt u dan ook in het artikel in de Kennisbank over de Wkkgz.

Slot; niet veel nieuws, maar waarom dan toch een nieuwe wet?

Geen van de hiervoor genoemde onderwerpen is nieuw, behalve dan waar het om de meldplicht zelf gaat. Want elke ‘zorgaanbieder’ moet bijvoorbeeld al een klachtenprocedure hebben. En een procedure voor de registratie van incidenten. Deze regels staan immers in de Wkkgz en Jeugdwet (of de Wmg), en niet in de Wtza. Toch heeft de wetgever het nodig gevonden dat meer zicht op zorgaanbieders (en zorgverleners) komt, door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (‘IGJ’). En met name op nieuwe partijen. Door de meldplicht worden nieuwe zorgaanbieders gelijk geïnformeerd over en ook bewust gemaakt van de voor hen belangrijkste verplichtingen.

Terug naar het overzicht