Mijn Keurmerk

Voldoet u aan de criteria van het ondernemerschap?

29 juni 2021 - Kennisbank

Om u als ondernemer voor de inkomstenbelasting te kwalificeren, moeten uw werkactiviteiten zich afspelen in het economisch verkeer en moet u redelijkerwijs winst kunnen verwachten. Of u daadwerkelijk winst uit onderneming [1] geniet voor de inkomstenbelasting, is afhankelijk van een aantal factoren. De wet en de rechtspraak stellen namelijk bepaalde eisen waaraan ondernemers moeten voldoen.

 

De Belastingdienst let er bijvoorbeeld op of u:

 

 1. Algemeen
   
 • bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK).
 • een BTW-nummer hebt.
 • geen onredelijk concurrentie-/relatiebeding hebt bij één of meerdere van uw opdrachtgevers.
 • de vrijheid hebt om te werken voor andere opdrachtgevers (zorginstellingen).
 • niet onder leiding en gezag werkt van een (zorg)instelling.

 

2. Continuïteit

 

 • ernaar streeft om de komende jaren door te gaan met uw bedrijf.
 • tijd of geld besteedt aan het vinden van nieuwe opdrachtgevers.
 • voldoende geld hebt om uw bedrijf enige tijd draaiende te houden. Heeft u bijvoorbeeld een financiële buffer voor als u even zonder werk zit of uw bedrijfsauto kapot gaat?

 

3. Ondernemingsrisico

 

 • de kosten moet dragen voor hulpmiddelen die u gebruikt om de opdracht goed uit te kunnen voeren. Hierbij kunt u denken aan mobiliteitsmiddelen zoals een auto, brommer of fiets, een werktenue, werkschoenen, een laptop of smartphone en medische hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld, maar niet uitputtend: een bloeddrukmeter, handschoenen, oor-thermometer, hulpmiddelen om steunkousen aan te trekken, bedrijfskaartjes, mondkapjes en handschoenen.
 • investeringen doet waardoor u financieel risico loopt. Investeren betekent dat u bedrijfsmiddelen aanschaft, zoals de hierboven genoemde middelen.
 • aansprakelijk bent voor de schulden van uw bedrijf. Als u hiervoor een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering hebt, ligt het financiële risico nog steeds bij uzelf.
 • financieel risico loopt als u uw werk niet goed doet. Dit betekent bijvoorbeeld dat u niet of minder betaald krijgt opdrachtgever ontevreden is.

 

4. Bedrijfsomvang

[1] In box 1 van de inkomstenbelasting heeft u namelijk drie smaken: “winst uit onderneming”, “resultaat uit overige werkzaamheden” of “loon uit dienstbetrekking”.

 • in het kalenderjaar minimaal 1.225 uren besteedt aan uw onderneming.
 • meer dan één klant of opdrachtgever per jaar hebt. In de praktijk leeft de veronderstelling dat wanneer u meer dan drie opdrachtgevers hebt, u goed zit voor wat betreft het ondernemerschap. Dit is echter een onjuiste opvatting. Er zijn namelijk gevallen bekend dat iemand kwalificeerde als opdrachtnemer terwijl deze maar één opdrachtgever had, maar ook gevallen waarin de werkende meer dan drie opdrachtgevers had maar toch niet als ondernemer kwalificeerde voor een bepaalde opdracht.
 • niet meer dan 70% van de gewerkte uren per jaar voor dezelfde klant of opdrachtgever werkt. Zoals hierboven aangegeven hoeft het niet fataal als dit wel zo is om als ondernemer te kwalificeren, maar dit is naar onze mening wel een goede richtlijn om aan te houden.
 • gemiddelde jaaromzet hoger is dan EUR 5.000 per jaar

 

5. Zelfstandigheid

 

 • uw klant of opdrachtgever niet ook uw laatste werkgever was.
 • zelf kunt bepalen hoe, waar en wanneer u uw werk uitvoert. Dit tenzij uw werk locatie- en/of tijdgebonden is.
 • onderhandelt over uw uurtarief.
 • zelf kunt bepalen of u een vervanger stuurt als u het te druk hebt of ziek bent.
 • uw factuur rechtstreeks stuurt naar de opdrachtgever waarvoor u werkt.
 • niet wordt doorbetaald door uw opdrachtgever(s) als u niet werkt. Bijvoorbeeld wanneer u ziek of met vakantie bent.

 

6. Zzp in de zorg (voor zover van toepassing)

 

 • een eigen verantwoordelijkheid hebt voor de kwaliteit van de zorg.
 • aansprakelijk bent voor de kwaliteit van de zorg.
 • een klachtenreglement hebt.
 • ingeschreven staat bij het (een) kwaliteitsregister.

 

Het beste is om aan zoveel mogelijk van bovenstaande eisen te voldoen. Het is echter niet zo dat wanneer u niet voldoet aan één van de eisen, u per definitie geen ondernemer bent. U kunt de vereisten waaraan u wel voldoet namelijk gebruiken om de Belastingdienst ervan te overtuigen dat u ook daadwerkelijk ondernemer bent. De Belastingdienst zal dan de beslissing maken of ze zich in dat standpunt kunnen vinden.

 

Op de website van de Belastingdienst kunt u een OndernemingsCheck invullen om na te gaan of u aan de voorwaarden voldoet. Aan het einde krijgt u een indicatie (geen definitief uitsluitsel) of u volgens de Belastingdienst ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Hierbij moet wel wel de kanttekening worden gemaakt dat deze tool snel oordeelt dat er géén sprake is van ondernemerschap. In de praktijk kan dat genuanceerder liggen en er wel degelijk sprake zijn van ondernemerschap.

 

Wanneer u zich als ondernemer kwalificeert dan heeft u allereerst recht op bepaalde belastingaftrekposten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ondernemersaftrek (zoals de zelfstandigenaftrek en startersaftrek) en de mkb-winstvrijstelling. Ook versterkt het uw argument richting de Belastingdienst dat er géén sprake is van een privaatrechtelijke dienstbetrekking met één van uw opdrachtgevers. Tot slot kunt u de Belastingdienst aantonen dat er geen sprake is van een fictieve dienstbetrekking. Immers wanneer u arbeid verricht in de uitoefening van een bedrijf of in de zelfstandige uitoefening van een beroep, is er geen fictieve dienstbetrekking en hoeft de zorginstelling bijvoorbeeld geen loonbelasting en sociale premies voor u in te houden en af te dragen.

​​​​​​​Jacqueline de Vries, Holla advocaten

Terug naar het overzicht